Predošlá1Následujúca

Aquatain AMF 50ml- na larvy komárov
601864

Aquatain AMF je tekutý silikónový produkt, ktorý sa ľahko aplikuje do oblastí stagnujúcich a stojatých vôd. Po aplikácii vytvorí na vodnej hladine tenký silikónový film, ktorý pôsobí ako fyzikálno-mechanická bariéra pre kontrolu lariev komárov.

Účinok je dlhotrvajúci po dobu 4 týždňov. Silikónový film pri správnej aplikácii dokonale pokryje celú vodnú hladinu, bráni správnemu vývoju nedospelých komárov a zároveň bráni samičkám vkladať vajíčka do vody.

Výhody:
- jednoduchá aplikácia
- efektívny účinok až 4 týždne
- je možné použiť v dosahu vodných rastlín a živočíchov

Účinná látka:
polydimethylsiloxan (PMDS silikón) 89,00 g, interné prísady a pomocné látky: 11,00 g

Odporúčané dávkovanie:
1 ml na 1 m2

Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Aquatain AMF 50ml- na larvy komárov
Na sklade
cena s DPH:
8,98 €
bez DPH 7,48 €

BETA jedová stanička EKOLAS
600018

Uzamykateľná nástrahová stanička, vhodná do interiéru aj exteriéru.

Vlastnosti:
- uzamykateľná
- možnosť upevnenia voskových blokov
- možnosť prichytenia na stenu

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
BETA jedová stanička EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
6,85 €
bez DPH 5,71 €

Cobra super 400ml,Uni
1905336

Super Cobra kombinovaná proti lietajúcemu aj lezúcemu hmyzu.
Rýchlo hubí lietajúci hmyz ako muchy, komáre, osy, mole, mravce, ovady a pod.,
Lezúci ako mravce, šváby, pavúky.
Cobra super 400ml,Uni
Na sklade
cena s DPH:
2,58 €
bez DPH 2,15 €

CRYO zmrazujúci sprej proti hmyzu 500 ml
2000949

CRYO - zmrazujúci sprej proti hmyzu je kvapalný sprej, ktorý vytvára aerosól s teplotou -40 stupňov čím paralyzuje hmyz zmrazením.

Je účinný proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu, osím hniezdam, švábom, pavúkom, mravcom, blchám, plošticiam, švehliam a taktiež proti muchám, komárom, osiam, sršňom atď.

• OKAMŽITÉ HUBENIE KAŽDÉHO DRUHU HMYZU
• IDEÁLNY PRE CITLIVÉ MIESTA
• PREDĹŽENÁ TRYSKA PRE OBLASTI S ŤAŽKÝM PRÍSTUPOM

Zmes je klasifikovaná ako:
Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
CRYO zmrazujúci sprej proti hmyzu 500 ml
Na sklade
cena s DPH:
11,83 €
bez DPH 9,86 €

Cyperbase 100ml proti mucham, komárom a švábom EKOLAS
702068

CYPERBASE je koncentrovaný insekticíd vo vodnej emulzii pre domácnosti, zabezpečenie verejného zdravia a profesionálne použitie. Rýchly a dlhodobý účinok.

ZLOŽENIE:
100g produktu obsahuje účinné látky (3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylát 93% (cypermetrín 93%) (cis/trans 40/60) 8 g (81,92 g/l), tetrametrín 92% 1 g (10,24 g/l), 2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy) éter 94% (piperonyl butoxid 94%) 4,85 g (49,66 g/l); dotvárajúce činidlá a deionizovaná voda do 100 g.

Stupeň nariedenia a návod na použitie (Pred použitím dobre pretrepte.)

Použitie vo vnútri budov - Ošetrenie povrchov proti lezúcemu hmyzu (šváby): produkt zrieďte vo vode na 1 - 2 % - ný roztok(100 - 200 ml na 10 litrov vody) a aplikujte 1 liter na každých 10-15 m2 s použitím nízkotlakového postrekovača. Pre použitie so zariadením na tvorbu studenej hmly (ULV) vo vnútri budov proti lietajúcemu hmyzu (muchy a komáre): produkt zrieďte vo vode na 5% - ný roztok a rozprašujte. 1 liter emulzie postačí na ošetrenie približne 2500 m3. Použitie vo vonkajšom prostredí - Pre ošetrenie povrchov proti lezúcemu hmyzu s použitím nízkotlakového postrekovača zrieďte produkt vo vode na 1 - 2% - ný roztok a aplikujte 1 liter emulzie na každých 10 m2. Pre použitie proti rojacemu sa lietajúcemu hmyzu (komáre, muchy) s použitím aerosólových rozprašovačov zrieďte produkt vo vode na 0,5%-ný roztok a rozprašujte rovnomerne bez toho, aby sa na povrchoch a vegetácii tvorili kvapky.

Účinná látka:
cypermetrín (80 g / kg), piperonyl butoxid (48,5 g / kg), tetrametrín (10 g / kg).

Zmes je klasifikovaná ako:
Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Cyperbase 100ml proti mucham, komárom a švábom EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
6,95 €
bez DPH 5,79 €

Dobol fumigátor 10g na likvidáciu hmyzu EKOLAS
602895

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu.

Účinná látka:
cyfenotrín 72 g/kg

Dávkovanie:
Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol - 10 g)
0 - 25 m2 (25 - 65 m3)

Lietajúci hmyz (1 Dobol - 10 )
35 - 65 m2 (90 - 170 m3)

Výhody:
- oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom
- nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod.
- je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod.

Zmes je klasifikovaná ako:
Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.
STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
R41: Riziko vážneho poškodenia očí
R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí
R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Dobol fumigátor 10g na likvidáciu hmyzu EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
14,36 €
bez DPH 11,97 €

Elektrický lapač hmyzu, 2x18 W, kovový HOME
211181

• dosah: 150 m2
• fialové UV-A svetlo
• možnosť za- / vypnúť
• odstrániteľná zachytávacia miska
• UV-A žiarivka: 2 x 18 W (T8 F18W BL)
• dĺžka napájacieho kábla: 1 m
• napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
• rozmery: 32 x 66 x 9 cm
• Zabudované svietidlo je určené na lapanie hmyzu,
• nie je vhodné na osvetlenie miestnosti!
Elektrický lapač hmyzu, 2x18 W, kovový HOME
Na objednávku
cena s DPH:
49,67 €
bez DPH 41,39 €

Elektrický odparovač+náplň KILL PAFF
101023

Elektrický odparovač a náplň pre elektrický odparovač. Náplň postačuje na ochranu miestnosti počas 45 dní (za použitia 6 hodín denne). Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Elektrický odparovač a náplň pre elektrický odparovač. Náplň postačuje na ochranu miestnosti počas 45 dní (za použitia 6 hodín denne). Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Návod na použitie:
Odporúčanie: pred otvorením náplne postavte náplň do vertikálnej polohy po dobu min. 1 minúty.
1. Dôležité: Odstráňte zátku, vložte náplň do elektrického zariadenia a jemne a tesne ju dotiahnite.
2. Insekticídna náplň sa začne uvoľňovať automaticky zo zariadenia ihneď po dosiahnutí správnej teploty.
3. Zastrčte elektrické zariadenie späť do zásuvky (230V). Uistite sa, že náplň je vo vertikálnej polohe. V prípade potreby pootočte koncovku zariadenia v smere hodinových ručičiek a prepnite spínač do polohy I (I-Insekticíd).
4. Spínač má aj polohu Vypnutie (OFF). V prípade potreby vypnutia zariadenia nie je potrebné ho vyberať zo zásuvky. Na výmenu náplne odskrutkujte starú náplň a naskrutkujte novú do elektrického zariadenia. Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Účinná látka: d-aletrín (36,7 g/kg). Obsahuje tetradekán, dekán.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Zmes je klasifikovaná ako:
Asp. Tox. 1 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Elektrický odparovač+náplň KILL PAFF
Na sklade
cena s DPH:
6,76 €
bez DPH 5,63 €

Elektronický odpudzovač komárov HOME
106923

Mosquito Free 25 Elektronický odpudzovač komárov
IN 25261 , dosah: 25 m2 na vnútorné použitie dve rôzne frekvencie pre optimálnu účinnosť neobsahuje žiadne jedy neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby 230 V~ / 1 W
Elektronický odpudzovač komárov HOME
Na sklade
cena s DPH:
31,07 €
bez DPH 25,89 €

Elektronický plašič hlodavcov
101003

Vysoko účinný elektronický plašič na báze elektromagnetických vĺn slúži k odháňaniu hlodavcov ekologicky čistým spôsobom bez použitia chemických látok a jedovatých požerových nástrah.

Vysoko účinný elektronický plašič na báze elektromagnetických vĺn slúži k odháňaniu hlodavcov ekologicky čistým spôsobom bez použitia chemických látok a jedovatých požerových nástrah.

Prístroj mení existujúce elektromagnetické pole káblov elektrickej inštalácie danej budovy. Táto zmena poškodzuje základné životné funkcie hlodavcov a vyvoláva medzi nimi stres a nervozitu. Hlodavce prestávajú prijímať potravu, rozmnožovať sa a v konečnom dôsledku opúšťajú územie v dosahu plašiča.

Plašič znižuje tiež hustotu výskytu mravcov a pavúkov.
Účinnosť: cca 120 m2
Príkon: 7 W
Napájanie: 230 V / 50 Hz
Spôsob účinku: elektromagnetické vlny

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Elektronický plašič hlodavcov
Na sklade
cena s DPH:
26,44 €
bez DPH 22,03 €

Elektronický plašič hlodavcov PR-500.2
100072

Elektronický plašič na báze ultrazvukových a svetelných signálov, slúži k odháňaniu hlodavcov a hmyzu ekologicky čistým spôsobom, bez použitia chemických látok a jedovatých požerových nástrah. Tieto signály ovplyvňujú hlodavce, keď sú mimo svojich domovov, čím nepriaznivo vplývajú na ich sluchové ústrojenstvo a nervovú sústavu. Jeho využitie je v domácnostiach, kanceláriách, garážach, skladoch a iných hospodárskych budovách.

Účinnosť: cca 160 m2
Príkon: 7 W
Napájanie: 220 V / 50 Hz
Spôsob účinku: ultrazvukové a svetelné signály
Rozsah kmitočtu: 20-36 kHz

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Elektronický plašič hlodavcov PR-500.2
Na sklade
cena s DPH:
36,73 €
bez DPH 30,61 €

Gardencol 135 g
101000

Lepidlo na hlodavce a hmyz

Je jednotkou na trhu, pretože zostáva mimoriadne lepivé po dlhý čas, nikdy nevysychá a odoláva vode a vlhku.

Lepidlo na myši, potkany a hmyz v domácnosti obsahuje zmes polybutánov, je vysoko efektívne pri kontrole hlodavcov.

Použitie: myši, potkany a hmyz
Gardencol 135 g
Na sklade
cena s DPH:
1,80 €
bez DPH 1,50 €

Granulovaný insekticid Sheila - proti muchám 200g EKOLAS
107816

Sheila RB1 je granulovaný insekticídny prípravok určený na odstránenie muchy domácej v maštaliach a objektoch živočíšnej výroby.Je pripravený na okamžité použitie v miestach, kde sa často zdržiavajú zvieratá.

Výhody:
- aplikácia posypom
- bez vdychovania airosolových častíc

Dávkovanie:
200g na 100m2 plochy naniesť na rôznych miestach. V prípade potreby zopakujte po 2 až 3 týždňoch.

Účinná látka:
azametifos 10 g/kg

Zmes je klasifikovaná ako:
Skin Sens. 1 H317 - Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1
Aquatic Acute 1 H400 - Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 3 H412 - Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

R43 - Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
N - Nebezpečný pre životné prostredie
R50/53 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Granulovaný insekticid Sheila - proti muchám 200g EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
16,28 €
bez DPH 13,57 €

Jedová stanička jednoduchá EKOLAS
101008

Jednoduchá neuzamykateľná nástrahová stanička, vhodná do interiéru aj exteriéru.

Dve farebné prevedenia:
- biela
- hnedá
Farebné prevedenie dodávame podľa momentálneho stavu na sklade.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Jedová stanička jednoduchá EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
1,40 €
bez DPH 1,17 €

Kill Paff Antimosquito-náhrada náplň
702858

Náhradná náplň pre elektrický odparovač. Náplň postačuje na ochranu miestnosti počas 45 dní (za použitia 6 hodín denne). Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Náhradná náplň pre elektrický odparovač. Náplň postačuje na ochranu miestnosti počas 45 dní (za použitia 6 hodín denne). Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Návod na použitie:

Odporúčanie: pred otvorením náplne postavte náplň do vertikálnej polohy po dobu min. 1 minúty.
1. Dôležité: Odstráňte zátku, vložte náplň do elektrického zariadenia a jemne a tesne ju dotiahnite.
2. Insekticídna náplň sa začne uvoľňovať automaticky zo zariadenia ihneď po dosiahnutí správnej teploty.
3. Zastrčte elektrické zariadenie späť do zásuvky (230V). Uistite sa, že náplň je vo vertikálnej polohe. V prípade potreby pootočte koncovku zariadenia v smere hodinových ručičiek a prepnite spínač do polohy I (IInsekticíd).
4. Spínač má aj polohu Vypnutie (OFF). V prípade potreby vypnutia zariadenia nie je potrebné ho vyberať zo zásuvky. Na výmenu náplne odskrutkujte starú náplň a naskrutkujte novú do elektrického zariadenia. Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Účinná látka: d-aletrín (36,7 g/kg). Obsahuje tetradekán, dekán.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Zmes je klasifikovaná ako:
Asp. Tox. 1 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Kill Paff Antimosquito-náhrada náplň
Na sklade
cena s DPH:
3,38 €
bez DPH 2,82 €

Krtko - prírodná bariéra proti krtkom a nutriám 900g
601865

Prírodná bariéra proti krtkom a nutriám pomáha chrániť vaše trávniky a záhrady vďaka špeciálnemu zloženiu na báze aromatických (vonných) esencií, ktoré sú nepríjemné pre tieto zvieratá. Produkt je možné použiť všade, kde je potrebné kontrolovať krtkov a nutrie (záhrady,trávniky,kvetinové záhony, atď.). Produkt na báze prírodných zložiek.
Krtko - prírodná bariéra proti krtkom a nutriám 900g
Na sklade
cena s DPH:
14,20 €
bez DPH 11,83 €

Lapač hmyzu
212633

Lapač hmyzu
Na sklade
cena s DPH:
94,80 €
bez DPH 79,00 €

Lapač hmyzu
1904983

Určené pre vnútorné využitie. Telo lapaču vyrobené zo špeciálneho hliníka a ABS, požiaru vzdorných materiálov pre vysokú bezpečnosť vrátane 2 UV-A žiaroviek.
Hmyz je zneškodnený elektrickým prúdom 2000 - 2500 V.
Lapač hmyzu
Na objednávku
cena s DPH:
44,40 €
bez DPH 37,00 €

Lapač hmyzu
212632

Lapač hmyzu
Na sklade
cena s DPH:
81,60 €
bez DPH 68,00 €

Lepová pasca na hlodavce domček EKOLAS
019096

Lepová pasca na papierovom podklade, pripravená na okamžité použitie.
Mimoriadne lepivá a bez zápachu.
Použitie: myši, potkany, hmyz

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Lepová pasca na hlodavce domček EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
1,29 €
bez DPH 1,07 €

Lepová pasca na hlodavce EKOLAS
101018

Lepová pasca na plastovom podklade, pripravená na okamžité použitie.

Mimoriadne lepivá a bez zápachu.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Lepová pasca na hlodavce EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
1,45 €
bez DPH 1,21 €

Lepová pasca na hlodavce EKOLAS
702121

Lepová pasca na hlodavce, pripravená na kartónovom podklade.
Mimoriadne lepivá a bez zápachu, pripravená na okamžité použitie.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Lepová pasca na hlodavce EKOLAS
Na objednávku
cena s DPH:
0,52 €
bez DPH 0,43 €

Lepová pasca na hlodavce kartónová EKOLAS
703615

Lepová pasca na tenkom kartónovom podklade, pripravená na okamžité použitie.
Mimoriadne lepivá a bez zápachu.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Lepová pasca na hlodavce kartónová EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
1,45 €
bez DPH 1,21 €

Lepová pasca na hlodavce k. EKOLAS
101001

Lepová pasca na kartónovom podklade, pripravená na okamžité použitie. Extra lepivá a bez zápachu.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Lepová pasca na hlodavce k. EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
1,45 €
bez DPH 1,21 €

Lepová pasca na hlodavce - knižka mini EKOLAS
2000951

Lepová pasca na hlodavce, pripravená na kartónovom podklade.

Mimoriadne lepivá a bez zápachu, pripravená na okamžité použitie.
Lepová pasca na hlodavce - knižka mini EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
0,91 €
bez DPH 0,76 €

Lepová pasca na muchy - 8ks
104475

Lepivé kotúče na chytanie hmyzu.
V balení sa nachádza 8 kusov.
Lepová pasca na muchy - 8ks
Na sklade
cena s DPH:
2,02 €
bez DPH 1,68 €

Mole-závesný hák proti moliam
182316

Mole-závesný hák proti moliam, vhodný na zavesenie do skríň, medzi oblečenie.
Mole-závesný hák proti moliam
Na sklade
cena s DPH:
1,43 €
bez DPH 1,19 €

Monitorovací lapač na mole
2000950

Jednostranný monitorovací lepiaci pás slúži na monitorovanie potravinových molí.
Je možné zavesiť na háčik alebo špagát.
Monitorovací pás nezaručuje okamžité vyhubenie potravinových molí, ale zaistí obmedzenie ďalšieho výskytu potravinových lárv.
Účinnosť: 500 m3
Monitorovací lapač na mole
Na sklade
cena s DPH:
0,76 €
bez DPH 0,63 €

Monitorovací lepiaci domček na muchy
21968

Domček je určený na monitorovanie prítomnosti hmyzu. výrobok neobsahuje insekticídy ani iné škodlivé chemické látky. v balení 2ks.
Monitorovací lepiaci domček na muchy
Na sklade
cena s DPH:
2,28 €
bez DPH 1,90 €

Monitorovací lepiaci domček na vijačku paprikovú a moľu šatovú 2v1
21966

Pasca je určená na monitorovanie prítomnosti hmyzu. Pre monitorovanie vijačky paprikovej umiestnite pascu vedľa skladu potravín, vo výške 1,5-2m. Jedna pasca postačí na plochu 100m2. Pre monitorovanie mole šatovej umiestnite pascu mimo šatníkovej skrine vo výške 1,5-2m nad podlahou. Ak chcete monitorovať priestor s voľne usporiadaným a visiacim oblečením, umiestnite pascu priamo v šatníku. Použitý výrobok zlikvidujte ako komunálny odpad.
Monitorovací lepiaci domček na vijačku paprikovú a moľu šatovú 2v1
Na sklade
cena s DPH:
2,77 €
bez DPH 2,31 €

Monitorovací lepiaci pás na muchy
211006

• Jednoduché použitie.

• Obsahuje ultra-silné lepidlo, a je stabilný v širokej škále teploty a vlhkosti.

• Moderný dizajn plochého lepiaceho papiera s farebnými potlačami.
Monitorovací lepiaci pás na muchy
Na sklade
cena s DPH:
0,32 €
bez DPH 0,27 €

Monitorovací lepiaci pás na muchy 10 m
21969

Monitorovací lepiaci pás sa poúžíva na kontrolu lietajúceho hmyzu vo vnútorných priestoroch, ako sú stajne, sklady a spracovateľské závody. Jedna páska s dĺžkou 10metrov.
Monitorovací lepiaci pás na muchy 10 m
Na sklade
cena s DPH:
11,59 €
bez DPH 9,66 €

Mravec - prírodná bariéra proti mravcom 900g ORES
601866

Menič prirodzených zvykov, je vyvinutý za účelom uľahčenia rýchlejšej zmeny prirodzených zvykov mravcov aby často nenavštevovali záhrady, kvetinové záhony, kvetináče a vstupy do domácností.

Produkt je zmesou aromatických (vonných) esencií. Pri správnom použití je produkt neškodný pre osoby, zvieratá, rastliny a je ekologický s ohľadom na životné prostredie.

Zloženie: Inertný materiál íl. Aktívne aromatické esencie.

Dávkovanie: 900g na 50m2. Zeleninová záhradka, záhrada a okolie domov: granule aplikujte na povrch pôdy, čím vytvoríte líniu (hrubú asi 1 až 2 cm) po obvode plochy, kde chcete zmeniť prirodzené zvyky mravcov. Dávkovanie 900 g na 15 m.

Dĺžka účinku: približne 1 - 2 týždne V prípade dažďov a zavlažovania aplikáciu opakujte, pretože tieto javy zabraňujú plnému účinku produktu. Venujte pozornosť povrchovej aplikácii, neaplikujte produkt na cesty, pórovité a priepustné chodníky, môžete tým spôsobiť škvrny.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Mravec - prírodná bariéra proti mravcom 900g ORES
Na sklade
cena s DPH:
14,20 €
bez DPH 11,83 €

Mraveko extra účinné EKOLAS
101026

Mraveko extra účinné je gélová návnada na báze vody a rôznych sladkých zlúčenín, ktorá je pre mravce veľmi lákavá. Obsahuje acetamiprid, ktorý pôsobí na nervový systém hmyzu tak, že zastaví šírenie nervového impulzu a tým spôsobí smrť.

Účinná látka:
acetamiprid 1g / kg

Dávkovanie:
podľa potreby a výskytu mravcov 1 nádoba na cca 3-4 m2

Výhody:
- dlhotrvajúca ochrana proti mravcom.
- bezpečná a jednoduchá aplikácia
- bez zápachu
- likvidácia celej kolónie

Insekticídny biocídny prípravok (Pt18)

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Mraveko extra účinné EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
5,45 €
bez DPH 4,54 €

Mucholapka mix farieb PLAST TEAM
1901505

V letných dňoch asi nikoho z nás neminie boj s muchami, či iným druhom hmyzu. Mucholapka je ručný nástroj k ochrane proti otravnému hmyzu. Je ideálna pre domácnosť, kanceláriu, kempovanie, grilovanie a všetky interiérové aj exteriérové činnosti.
Materiál: plast
Mucholapka mix farieb PLAST TEAM
Na sklade
cena s DPH:
0,44 €
bez DPH 0,37 €

Mucholapka PLETATEX
480123

Materiál: plast
Rozmery: 20x10cm
Mucholapka PLETATEX
Na sklade
cena s DPH:
0,49 €
bez DPH 0,41 €

Odpudzovač hlodavcov
2000261

Kompletné špecifikácie
plastový, solárny odpudzovač krtkov, celková výška 38,5 cm, s vypínačom, vrátane 1 nabíjacej batéri AA, funguje na princípe vĺn s frekvenciou 400Hz/50Hz, 2 sek. pracuje, 30 sek. prestávka, dosah pôsobenia 30 m
Odpudzovač hlodavcov
Na sklade
cena s DPH:
7,81 €
bez DPH 6,51 €

Odpudzovač krtkov solárny, kolík HOME
107456

• funguje aj v tme
• solárny panel: 90 x 70 mm
• cca. v 30 sek. intervaloch vibruje
• materiál: plast + hliníkové rameno
• dosah: 350 m2
• akumulátor: 1,2 V / 600 mAh / AA (Ni-Mh)
• rozmery: ∅155 x 260 mm
Odpudzovač krtkov solárny, kolík HOME
Na sklade
cena s DPH:
9,19 €
bez DPH 7,66 €

Odpudzovač myší 30m2 HOME
2002485

Silverline odpudzovač myší a hlodavcov

• Mice & Rat Free™ 30 30™
• ultrazvukový
• dosah: 30 m² / jednotka
• rozmery: 6,1 x 7,2 x 6,4 cm
Odpudzovač myší 30m2 HOME
Na sklade
cena s DPH:
44,27 €
bez DPH 36,89 €

Pasca na myši drevo EKOLAS
100073

Klasická a osvedčená drevená pasca na odchyt myší. Vhodná do každého prostredia.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Pasca na myši drevo EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
0,70 €
bez DPH 0,58 €

Pasca na myši kovová EKOLAS
602900

Vynikajúca kovová pasca na odchyt myší.
Vhodná do každého prostredia.
Pasca na myši kovová EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
2,08 €
bez DPH 1,73 €

Pasca na myši M1 + lepová pasca
2000953

Pasca je vyrobená z pevného plastu je špeciálne určená na odchyt myší. Jej použitie je jednoduché, ale zároveň efektívne.
Pasca na myši M1 + lepová pasca
Na sklade
cena s DPH:
9,67 €
bez DPH 8,06 €

Pasca na osy
1901932

Osy lietajú na sladké. Preto naplňte dekoratívnu nádobku napríklad šťavou alebo medom. Vôňa naláka hmyz do pasce – a problém je vyriešený!
Pasca na osy
Na sklade
cena s DPH:
5,80 €
bez DPH 4,83 €

Pasca na osy 17x20cm
2000248

Osy lietajú na sladké. Preto naplňte dekoratívnu nádobku napríklad šťavou alebo medom. Vôňa naláka hmyz do pasce – a problém je vyriešený!
Pasca na osy 17x20cm
Na sklade
cena s DPH:
4,54 €
bez DPH 3,78 €

Pasca na osy 8x13cm
1901920

S týmto zeleným lapačom osí chytíte všetky osy v oblasti. Vkladaním sladkostí do pasce sa osy približujú k pasci a vstupujú.
Rozmery: 13 x 9 cm
Farba: zelená
Pasca na osy 8x13cm
Na sklade
cena s DPH:
1,76 €
bez DPH 1,47 €

Pasca na potkany pozinkovaná
703616

Veľmi silná kovová pasca na potkanov.
Vhodná do každého prostredia.
Pasca na potkany pozinkovaná
Na sklade
cena s DPH:
1,52 €
bez DPH 1,27 €

Pasta 150g,Fluo ORES
1903810

ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP je návnada vo forme pasty pripravená na použitie vo forme vreciek z filtračného papiera s 10 g jednorazovou dávkou na hubenie myší a potkanov obsahujúca difenakum, antikoagulačnú účinnú látku druhej generácie, ktorá účinkuje už po jednom požití. Smrť hlodavcov nastáva po niekoľkých dňoch (3-5) po požití, bez vyvolania podozrenia voči návnade u ostatných členov kolónie.
Pasta 150g,Fluo ORES
Na sklade
cena s DPH:
1,85 €
bez DPH 1,54 €

Pestmaster 2mg 250g EKOLAS
101032

Pest master 2MG je mikrogranulát, pripravený na okamžité použitie, určený na dlhodobú kontrolu mravcov.
Možnosť použitia tromi spôsobmi: postrekom, zálievkou, alebo posypom.

Účinná látka:
acetamiprid 2 g / kg

Odporúčané dávkovanie:
cca 20 g / m2

Výhody:
- likvidácia celej kolónie
- okamžité použitie
- dlhodobá kontrola mravcov

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Pestmaster 2mg 250g EKOLAS
Na sklade
cena s DPH:
9,06 €
bez DPH 7,55 €

Prenosný odpudzovač komárov
101034

Prenosný odpudzovač komárov využíva nízkofrekvenčné počuteľné zvukové vlny, ktoré dráždia a odpudzujú väčšinu komárov.
Účinkuje iba na komáre a neruší príjem rozhlasu, televízie alebo iných elektronických zariadení. Je úsporný, pohodlný a elegantný.
Prenosný odpudzovač komárov
Na sklade
cena s DPH:
10,44 €
bez DPH 8,70 €

Prírodná bariéra proti hmyzu 200 g ORES
1904831

Menič prirodzených zvykov, je vyvinutý za účelom uľahčenia rýchlejšej zmeny prirodzených zvykov hmyzu (mravce, nosatce, motýle, nočné motýle, húsenice motýľov) aby často nenavštevovali rastliny a stromy. Ak sa takýto hmyz dostane do kontaktu s produktom, vníma zmenu povrchu a ukončí cestu.

Zloženie: Produkt je zmesou uhľovodíkov a živice. Neobsahuje insekticídy a rozpúšťadlá. Nie je absorbovaný kôrou rastlín. Vďaka týmto vlastnostiam je použitie tohto produktu veľmi vhodné aj počas dozrievania plodov. Pri správnej aplikácii môže účinok produktu pretrvávať 3-4 týždne. Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

Návod na použitie: Natrite 2-4 mm vrstvu po obvode kmeňa vo výške asi 70 – 100 cm od povrchu zeme. Ak sa vrstva náteru zmenší, sú na nej nečistoty (hlina, listy, hmyz), ak prší, alebo ak je veľmi vlhké počasie aplikáciu opakujte, pretože je znížený účinok produktu.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Prírodná bariéra proti hmyzu 200 g ORES
Na sklade
cena s DPH:
11,59 €
bez DPH 9,66 €

Prírodná bariéra proti komárom ORES
701990

Menič prirodzených zvykov, je vyvinutý za účelom uľahčenia rýchlejšej zmeny prirodzených zvykov komárov aby často nenavštevovali trávnaté plochy, záhrady a kvetináče.


Lepová pasca FH-5018 MINI
LEPOVÁ PASCA FH-5018 MINI
Cena0,79 €
FH-5012 Lepová pasca na...
FH-5012 LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE - KARTÓNOVÁ
Cena1,33 €
FH-5056 Lepová pasca na...
FH-5056 LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE - PLASTOVÝ TUNEL
Cena1,88 €
GARDENCOL - 135g
GARDENCOL - 135G
Cena1,64 €PRÍRODNÁ BARIÉRA PROTI KOMÁROM
Kód MZ-KOMAR
Menič prirodzených zvykov, je vyvinutý za účelom uľahčenia rýchlejšej zmeny prirodzených zvykov komárov aby často nenavštevovali trávnaté plochy, záhrady a kvetináče.

13,64 €
S DPH
Množstvo
1
ZdieľaťPOPIS

DETAILY PRODUKTU

PRÍLOHY
Produkt je zložený z ílových granulátov, ktoré sú napustené parfumovanými esenciálnymi olejmi. Pri správnom použití je produkt neškodný pre osoby, zvieratá, rastliny a je ekologický s ohľadom na životné prostredie.

Zloženie: Ílový granulát napustený parfumovanými esenciálnymi olejmi

Návod na použitie: Aplikujte 15 gramov prípravku (15g/1m2) na pôdu. Doba účinku trvá asi týždeň, hojné zrážky a zavlažovanie môžu znížiť účinok produktu. V takýchto prípadoch aplikáciu opakujte.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Prírodná bariéra proti komárom ORES
Na sklade
cena s DPH:
8,88 €
bez DPH 7,40 €

Prírodná bariéra proti krtkom a hrabošom 1000ml ORES
1904967

Menič zvykov vďaka špeciálnemu zloženiu mení prirodzené zvyky krtov, hrabošov a ony následne opúšťajú dané miesto.

Menič zvykov môžete použiť v záhradách, trávnikoch, kvetinových záhonoch, atď. Produkt je zmesou aromatických (vonných) esencií. Pri správnom použití je produkt neškodný pre osoby, zvieratá, rastliny a je ekologický s ohľadom na životné prostredie.

Zloženie: Inertný materiál a zmes hliníka

Návod na použitie: Priamo alebo ku vstupu do nory: aplikujte dve dávky po 50 až 60 ml produktu 1 až 2 krát týždenne. Pri rovnomernej aplikácii: 50 - 60 ml na 4 - 5 m2 alebo aplikujte približne 1000 ml na 80 - 90m2.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Prírodná bariéra proti krtkom a hrabošom 1000ml ORES
Na sklade
cena s DPH:
14,20 €
bez DPH 11,83 €

Reflexná sova proti vtákom ORES
701987

Reflexná sova je reflexný 3D pás.

Ochraňuje plodiny, ovocné stromy a rastliny pred útokmi vtákov. Vďaka odrazom svetla a zvukom zvončeka spôsobeným pohybom vzduchu straší a odpudzuje vtáky od poľnohospodárskych plodín. Je odolná voči poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť.

Dávkovanie: 2-3 kusy na každý strom, alebo 1 ks každých 10 / 20 m2
Reflexná sova proti vtákom ORES
Na sklade
cena s DPH:
6,46 €
bez DPH 5,38 €

Sieťka na dvere proti komárom 2ks čierna
211311

Sieťka na dvere proti komárom
Sieťka na dvere proti komárom 2ks čierna
Na sklade
cena s DPH:
5,68 €
bez DPH 4,73 €

Sieťka na okno proti hmyzu
211310

Sieťka na okno proti hmyzu.
Sieťka na okno proti hmyzu
Na sklade
cena s DPH:
1,90 €
bez DPH 1,58 €

Sieťka proti hmyzu 150x130 cm, čierna PE
130085

Sieť FlyScreen2 proti hmyzu a komárom, čierna s rozmermi 150 x 130 cm.
Sieťka proti hmyzu 150x130 cm, čierna PE
Na sklade
cena s DPH:
3,04 €
bez DPH 2,53 €

Sieť na dvere proti komárom čierna
2000731

Praktická moskytiéra, ktorá jednoduchým spôsobom zabráni preletu hmyzu do vášho obydlia Dve siete sa ľahko otvoria a potom behom chvíľky samy uzavrú pomocou silných magnetov Takže ak máte plné ruky, tak v kľude prejdete dovnútra aj von, pritom je stále zaistený čerstvý vzduch do objektu a otravný hmyz zostane vonku Inštalácia zaberie len pár desiatok sekúnd Po sezóne je potom demontáž rovnako jednoduchá a vďaka malým rozmerom balenia tiež bezproblémová pre zimné skladovanie.
Sieť na dvere proti komárom čierna
Na sklade
cena s DPH:
5,29 €
bez DPH 4,41 €

Sieť proti hmyzu 220x065 cm, balkónová, bal. 2 ks
081410

Sieťka proti hmyzu na balkón.
- bal. 2 ks
Sieť proti hmyzu 220x065 cm, balkónová, bal. 2 ks
Na sklade
cena s DPH:
2,88 €
bez DPH 2,40 €

Sieť proti hmyzu, čierna PE 150x90 cm
1904834

- je určená na účinnú ochranu interieru proti hmyzu
- jednoducha montáž bez potreby použitia náradia
- UV stabilná
- Farba: čierna
- Rozmery: 150 x 90 cm
- Materiál: PE
Sieť proti hmyzu, čierna PE 150x90 cm
Na objednávku
cena s DPH:
2,64 €
bez DPH 2,20 €

SLIMAK- prír.bariéra proti slimákom a slizniakom 1500g
602267

Menič prirodzených zvykov, je vyvinutý za účelom uľahčenia rýchlejšej zmeny prirodzených zvykov slimákov aby často nenavštevovali zeleninové záhrady, záhrady a kvetinové záhony.

Vďaka svojej schopnosti absorbovať veľké množstvo vody vytvára suché, nepriaznivé podmienky pre život slimákov a slizniakov a tým ovplyvňuje ich prirodzený zvyky navštevovať vlhké miesta.

Navyše, priamy kontakt slimákov alebo slizniakov s granulami spôsobuje rýchlu dehydratáciu, ktorá im spôsobuje nehybnosť. Keď sa vyčerpá účinnosť produktu, môže byť produkt ponechaný v pôde, pretože prispieva k zlepšeniu chemických a fyzikálnych vlastností pôdy.

Produkt je prírodná minerálna zlúčenina. Pri správnom použití je produkt neškodný pre osoby, zvieratá, rastliny a je ekologický s ohľadom na životné prostredie.

Zloženie: Minerál hydratovaný kremičitan horečnatý

Návod na použitie:

Rastliny v kvetináčoch: rovnomerne aplikujte granule na celý povrch pôdy. 1500 g môže pokryť až 30m2.

Zeleninová záhrada: rovnomerne aplikujte granule po pôde, vytvorte líniu po obvode zeleninovej záhrady. Produkt môže pokryť po obvode až 15 metrov.

Dĺžka účinku: v závislosti na zrážkach. V prípade dažďov a zavlažovania aplikáciu opakujte, pretože tieto javy zabraňujú plnému účinku produktu.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
SLIMAK- prír.bariéra proti slimákom a slizniakom 1500g
Na sklade
cena s DPH:
4,97 €
bez DPH 4,14 €

Solárny odpudzovač krtkov HOME
2001550

• Vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov.
• Vďaka zabudovanému akumulátoru prístroj funguje aj v tme a LED priebežne svieti.
• veľký solárny panel (90x60 mm)
• LED osvetlenie v hornej časti ramena
• 250 mm hliníková tyč
• v 50 sekundových intervaloch vysiela vibrácie
• frekvencia vibrácií: 400 Hz +/- 100 Hz
• dosah: 800 m2
• zabudovaný akumulátor: 1,2 V / 300 mAh / AA (NiMH)
• rozmery: ∅15 x 37 cm
Solárny odpudzovač krtkov HOME
Na sklade
cena s DPH:
13,16 €
bez DPH 10,97 €

Speed sprej osy, sršne 750ml
2000952

SPEED SPRAY je insekticíd na okamžité použitie špeciálne navrhnutý na odstránenie ôs a osích hniezd bezpečným a trvalým spôsobom.

Vďaka špeciálnemu dávkovaciemu ďalekonosnému ventilu, ktorý dosahuje vzdialenosti viac ako 4 metre a preto bezpečne eliminuje aj tie najvzdialenejšie hniezda umiestnené pod strechami, pod parapetmi, pozdĺž prístreškov, odkvapov, v prasklinách stien atď.

SPEED SPRAY, so svojím špeciálnym zložením s okamžitým smrtiacim účinkom umožňuje udržiavať prostredia a ošetrené priestory bez nových zamorení.

SPEED SPRAY vo všeobecnosti nezanecháva na povrchu, kde bol produkt striekaný, žiadne zvyšky ani fľaky. V prítomnosti citlivých povrchov najprv ošetrite malú časť, aby ste skontrolovali kompatibilitu s prípravkom.

Zmes je klasifikovaná ako:

Aerosóly, kategória nebezpečnosti 1
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, omámenie
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Speed sprej osy, sršne 750ml
Na sklade
cena s DPH:
12,13 €
bez DPH 10,11 €

STOP MINI Lepová pasca na hlodavce- kartónová
2002467

Lepová pasca na tenkom kartónovom podklade, pripravená na okamžité použitie.

Mimoriadne lepivá a bez zápachu.
STOP MINI Lepová pasca na hlodavce- kartónová
Na sklade
cena s DPH:
1,22 €
bez DPH 1,02 €

TX3 gél proti švábom a rusom 25g ORES
2002114

TX3 GEL PROTI ŠVÁBOM A RUSOM je inovatívna insekticídna návnada vo forme gélu na okamžité použitie, na ochranu proti hlavným druhom švábov a rusov (Blattella germanica - rus domový, Blatta orientalis - šváb obyčajný, a Supella longipalpa - šváb hnedopásavý) oboch pohlaví a vo všetkých vývojových štádiách (dospelé jedince a nymfy).
TX3 gél proti švábom a rusom 25g ORES
Na sklade
cena s DPH:
8,65 €
bez DPH 7,21 €

Vnútorný elektrický lapač hmyzu
211182

• dosah: 20 m2
• fialové UV-A svetlo
• zachytávacia miska s možnosťou vyprázdnenia
• UV-A žiarivka: 1 x 4 W (nedá sa podomácky vymeniť)
• dĺžka napájacieho kábla: 1,2 m
• napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 4 W
• rozmery: 11,5 x 11,5 x 25 cm
• Zabudované svietidlo je určené na hubenie hmyzu, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti!
Vnútorný elektrický lapač hmyzu
Na objednávku
cena s DPH:
11,84 €
bez DPH 9,87 €

Vnútorný elektrický lapač hmyzu HOME
601772

• dosah: 30 m2
• fialové UV-A svetlo
• zachytávacia miska s možnosťou vyprázdnenia
• UV-A žiarivka: 1 x 6 W (nedá sa podomácky vymeniť)
• dĺžka napájacieho kábla: 1,2 m
• napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6 W
• rozmery: 13,5 x 13,5 x 32,5 cm
• Zabudované svietidlo je určené na hubenie hmyzu, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti!
Vnútorný elektrický lapač hmyzu HOME
Na sklade
cena s DPH:
13,45 €
bez DPH 11,21 €

Voňavá násada proti moliam AMBITION
703094

Série DeMole Strong sú špeciálne produkty obsahujúce špeciálne vyvinutú zmes biocídov s dokázanou 100% účinnosťou proti odevným moliam.

Naplňte svoj šatník vôňou levandule a vanilky

100% účinná proti odevným moliam!
Voňavá násada proti moliam AMBITION
Na sklade
cena s DPH:
1,06 €
bez DPH 0,88 €

Wasp & Fly Trap - náhradná náplň
1904827

Náplň do pasce WASP & FLY TRAP je určená na odchyt sršňov, synantropných múch a ôs (Vespula spp.).

Atraktant je vhodný pre Wasp & Fly Trap

Účinná látka: prírodné potravinárske ingrediencie

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Wasp & Fly Trap - náhradná náplň
Na sklade
cena s DPH:
11,33 €
bez DPH 9,44 €

Predošlá1Následujúca

Vyhľadavanie značiek

Nahrávám strom......

Infolinka

0917 218 717
035 6444 800

Odber noviniek

Váš e-mail

banner

Nákupný košík

0,- €

Vaša zľava

0%

ARC International - Doveryhodna firma 2020

ARC

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx